Saturday, January 12, 2013

Sastrawan-Sastrawan Arab


1.      Basyar ibn Bard
            Abu Mu’adz Basyar al Mar’ab ibn Bard  mahsyur pada dua pemerintahan. Dia adalah  pelopor ahli-ahli syair modern, , dan  juga berkesenian . Salah satu ahli linguis yang memiliki kompetensi yang hebat meskipun berasal dari Persia, Tokhoristan, dari klan Mahlah ibn Abi Shofroh dan Basyar Ibn Bard besar disana. Ia hijrah ke tanah Arab dan menetap di Basrah sampai lulus belajar mengenai  fasohah dan syair di masanya. Basyar Ibn bard bukan seorang lelaki yang tampan, penglihatannya juga kurang jelas, tinggi, tubuhnya gendut, cerdas, dan merupakan seorang  pengkritik. Bahkan khalifah dan penguasa tidak lepas dari kritikannya. Dia mengkritik secara bijaksana bukan bermaksud menjatuhkan.
            Penyair lain banyak yang  mengumpulkan syair Basyar  Ibn Bard dan mengkritiknya. Walaupun  begitu dia  adalah seorang ahli pidato yang sangat hebat  dan paling tua diantara mereka yang mempraktekkan Badi’, dan majan, khola’ah, ghozal’ dan hijak. Basyar Ibn Bard  merupakan  orang pertama yang dalam syairnya menggambarkan tentang kefasihan orang arab dan keindahan orang-orang modern. Dia juga memecah makna yang halus dan khayalan yang lembut, hingga syair-syairnya nya dikelompokkan diantara syair lama dan syair modern. Majaz yang mengabarkan padanya syair dari seperempat orang-orang pedalaman pada ruang peradaban.  Basyar Ibnu Bard meninggal pada tahun 167 H. Ia mati terbunuh sebagian syairnya dalam masyurah, hakam, dan nashoih,
Berikut ini beberapa bait dari salah satu syair Basyar Ibn Bard:
إذا بلغ الرأى المشورة فاستعن            برأى نصيح أو نصيحة حازم
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة     فإن الخوافي قوة للقوادم
وما خير كف أمسك الغل أختها             وما خير سيف لم يؤيد يقائم
وخل الهويني للضعيف ولا تكن         نؤوما فإالحر ليس بنائم

2.Muslim ibn Walid
      Abu Walid Muslim ibn Walid al Anshoriy, Syairnya : manusia pertama yang berpura-pura sangat bagus dalam syairnya, dan minta lebih banyak dari syair dalam perkataaannya,dan mengkombinasikan  perkataan orang-orang pedalaman dengan perkataaan orang-orang kota, maka dia menyisipkan perkataannya dengan makna-makna yang sangat halus, dan menghiasinya dengan ungkapan-ungkapan yang penuh kecerdikan, maka untuknya kefasihan lidah orang-orang pedalaman, dan kehalusan orang-orang kota. salah satu penyair yang hebat Ia meninggal  meninggal di Jarjan tahun 208 H.
           
Perkataannya
هلت عل عيبها الدنيا وصدفها         ماستر جع الدهر مماأعصائى
ما كنت أدخر الشكوى لحدثة         حتى ابتلى الدهر أسرارى فأشكاني
3. Ibnu Khafaaji Al-andalusi
Ibnu Khafaaaji Al-andalusi merupakan anak  dari Abu Ishaq Ibrahim ibnu Abdullah Ibnu Khafaaji seorang penyair Andalus Timur. Dia sangat terkenal di dunia kedokteran. Dia dilahirkan di Jazirah pada tahun 450 H. Kemudian dia belajar dan membuat syi’ir, menulis surat-surat persahabatan. Pada syi’ir-syi’irnya terdapat syi’r pujian, harapan yang mengandung tasybih dan badi’ yang sangat indah dan ma’ani yang cukup banyak. Sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memadu padankan antara syi’ir-syi’r yang telah dibuat oleh Ibnu Khafaaji dengan aliran syi’ir yang sudah ada di negeri itu. Dia meninggal pada tahun 533 H.
Contoh syi’ir-syi’ir yang telah dibuatnya :
وما ئسة تزهى وقد خلع الحيا               عليها حلى حمرا وارية خدرا
يذوب لهاريق الغما ئما  فضة        ويجمد في أعطافها ذهبا نضرا

No comments:

Post a Comment